مشاهده / بستن موضوعات

گزارشی از تمرینات تیم پایه های هامبورگ زیر نظر مهدوی کیا (نود ۲۰ دی)گزارشی از تمرینات تیم پایه های هامبورگ زیر نظر مهدوی کیا (نود ۲۰ دی)

گزارشی از تمرینات تیم پایه های هامبورگ زیر نظر مهدوی کیا (نود ۲۰ دی)

منبع اين نوشته : منبع